เวลา ฤกษ์เช้า ฤกษ์สาย ฤกษ์เที่ยง ฤกษ์บ่าย ฤกษ์เย็น
กลางวัน  06:01-08:24 08:25-10:48 10:49-13:12 13:13-15:36 15:37-18:00
กลางคืน 03:37-06:00 01:13-03:36 22:49-01:12 20:25-22:48 18:01-20:24
1 ค่ำ 0000 X 00 0
2 ค่ำ 0 0000 X 00
3 ค่ำ 00 0 0000 X
4 ค่ำ 00 0 0000 X
5 ค่ำ X 00 0 0000
6 ค่ำ 0000 X 00 0
7 ค่ำ 0 0000 X 00
8 ค่ำ 00 0 0000 X
9 ค่ำ 00 0 0000 X
10 ค่ำ X 00 0 0000
11 ค่ำ 0000 X 00 0
12 ค่ำ 0 0000 X 00
13 ค่ำ 00 0 0000 X
14 ค่ำ  00 0 0000 X
15 ค่ำ X 00 0 0000

ศูนย์หนึ่งอย่าพึ่งจร      แม้ราญรอนจะอัปรา
สองศูนย์เร่งยาตรา      จะมีลาภสวัสดี
ปลอดศูนย์พูลสวัสดิ์    ภัยพิบัติลาภบ่มี
กากบาทตัวอัปรีย์       แม้จรลีจะอัปรา
สี่ศูนย์จะพูนผล          แม้จรดลดีหนักหนา
มีลาภล้นคณนา          เร่งยาตราจะมีชัย

ยามอุบากองตามดิถีค่ำ
ยามอุบากองตามดิถีค่ำนี้ อาศัยการดิถีค่ำ + เวลาประกอบ โดยปกติเขาจะทำตาราง 25 ช่อง คือช่องค่ำ 1-5 และช่องยามอีก 5 ช่อง 5 x 5 = 25  คือมีการแบ่งช่วงเวลาเป็นกลางวัน 5 ยามหรือ 5 ช่วง กลางคืน 5 ยาม โดย 1 ยามอุบากองเท่ากับ 2 ชั่วโมง 24 นาที ซึ่งจะได้ช่วงรอบเวลาดังนี้

กลางวัน
ยามที่ 1 หรือ เช้า     06.01น. ถึง 08.24น.
ยามที่ 2 หรือ สาย    08.25น. ถึง 10.48น.
ยามที่ 3 หรือ เที่ยง   10.49น. ถึง 13.12น.
ยามที่ 4 หรือ บ่าย    13.13น. ถึง 15.36น.
ยามที่ 5 หรือ เย็น     15.37น. ถึง 18.00น.

กลางคืน
ยามที่ 1    18.01น. ถึง 20.24น.
ยามที่ 2    20.25น. ถึง 22.48น.
ยามที่ 3    22.49น. ถึง 01.12น.
ยามที่ 4    01.13น. ถีง 03.36น.
ยามที่ 5    03.37น. ถึง 06.00น.

วิธีการเดินยามอุบากองตามดิถีค่ำ
ดูวันที่เราต้องการดูว่ากี่ค่ำ (ไม่ต้องสนใจข้างขึ้นข้างแรม) เช่น เราต้องการดูวัน 14 ค่ำ ช่วงเวลา 10.00 น. ก็ให้ดูช่อง 14 ค่ำ ที่ตรงหรืออยู่ระหว่างช่วงเวลา 10.00 น. ก็คือช่องในตารางช่วงเวลา ยามที่ 2 หรือยามสาย 08:25 น. – 10:48 น. ในช่องมีค่า 00 จากนั้นก็ดูคำทำนาย “
สองศูนย์เร่งยาตรา      จะมีลาภสวัสดี” ตามตำราอุบากองนี้ถือว่าเป็นยามที่ดี ช่วงเวลาของวันอื่น ๆ ก็ให้ดูตามนี้เช่นกัน ตามตำราอุบากองนี้ ถือว่าวันหนึ่ง ๆ ช่วงเวลาที่ตรงกับ 0000 (สี่ศูนย์) และ 00 (สองศูนย์) เป็นยามที่ดีที่สุด  ปลอดศูนย์กลางๆ ไม่ดีไม่ร้าย ส่วน 0 (ศูนย์หนึ่ง) และ X นั้นเป็นยามร้าย


พระเครื่อง เครื่องราง