เวลา ฤกษ์เช้า ฤกษ์สาย ฤกษ์เที่ยง ฤกษ์บ่าย ฤกษ์เย็น
กลางวัน 06:01-08:24 08:25-10:48 10:49-13:12 13:13-15:36 15:37-18:00
กลางคืน 18:01-20:24 20:25-22:48 22:49-01:12 01:13-03:36 03:37-06:00
อาทิตย์ 0000 X 00 0
จันทร์ 0 0000 X 00
อังคาร 00 0 0000 X
พุธ 00 0 0000 X
พฤหัสบดี X 00 0 0000
ศุกร์ 0000 X 00 0
เสาร์ 0 0000 X 00

ศูนย์หนึ่งอย่าพึ่งจร      แม้ราญรอนจะอัปรา
สองศูนย์เร่งยาตรา      จะมีลาภสวัสดี
ปลอดศูนย์พูลสวัสดิ์    ภัยพิบัติลาภบ่มี
กากบาทตัวอัปรีย์       แม้จรลีจะอัปรา
สี่ศูนย์จะพูนผล          แม้จรดลดีหนักหนา
มีลาภล้นคณนา          เร่งยาตราจะมีชัย

ยามอุบากองข้างขึ้น
ยามอุบากองข้างขึ้นนี้ อาศัยการดู ค่ำข้างขึ้น + วัน + เวลาประกอบ ลักษณะตางรางเหมือนตารางยามอุบากองแบบการนับวันปกติ โดยหนึ่งวันแบ่งช่วงเวลาเป็น 5 ช่วงเหมือนกันคือ

กลางวัน
ยามที่ 1 หรือ เช้า     06.01น. ถึง 08.24น.
ยามที่ 2 หรือ สาย    08.25น. ถึง 10.48น.
ยามที่ 3 หรือ เที่ยง   10.49น. ถึง 13.12น.
ยามที่ 4 หรือ บ่าย    13.13น. ถึง 15.36น.
ยามที่ 5 หรือ เย็น     15.37น. ถึง 18.00น.

กลางคืน
ยามที่ 1    18.01น. ถึง 20.24น.
ยามที่ 2    20.25น. ถึง 22.48น.
ยามที่ 3    22.49น. ถึง 01.12น.
ยามที่ 4    01.13น. ถีง 03.36น.
ยามที่ 5    03.37น. ถึง 06.00น.

วิธีการเดินยามอุบากองข้างขึ้น
ดูวันที่เราต้องการดูว่าเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรม (โดยไม่สนใจว่ากี่ค่ำ แค่รู้ว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรม )  ถ้ารู้ว่าเป็นข้างขึ้น จากนั้นก็ดูว่าเป็นวันอะไร อาทิตย์ จันทร์ อังคาร เป็นต้น    เช่น ถ้าต้องการดูวันอังคาร ช่วงเวลา 10.00 น. ให้ดูช่องวันอังคารในตารางที่ตรงหรืออยู่ระหว่างช่วงเวลา 10.00 น. คือช่องในตารางช่วงเวลา ยามที่ 2 หรือยามสาย 08:25 น. – 10:48 น. ในช่องตรงกับ 0 จากนั้นก็ดูคำทำนาย
“ศูนย์หนึ่งอย่าพึ่งจร      แม้ราญรอนจะอัปรา” ตามตำราอุบากองนี้ถือว่าเป็นยามไม่ดี ช่วงเวลาของวันอื่น ๆ ก็ให้ดูตามนี้เช่นกัน ตามตำราอุบากองนี้ ถือว่าวันหนึ่ง ๆ ช่วงเวลาที่ตรงกับ 0000 (สี่ศูนย์) และ 00 (สองศูนย์) เป็นยามที่ดีที่สุด  ปลอดศูนย์กลางๆ ไม่ดีไม่ร้าย ส่วน 0 (ศูนย์หนึ่ง) และ X นั้นเป็นยามร้าย

หมายเหตุ การเดินยามอุบากองข้างขึ้นนี้เหมือนการเดินยามอุบากองแบบการเดินตามวันตามปกติซึ่งจะต่างกับการเดินยามอุบากองข้างแรม


พระเครื่อง เครื่องราง